Trình chuyển đổi EXR sang 7Z

Chuyển file của bạn từ OpenEXR Image sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi EXR sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file EXR thành 7Z?