Trình chuyển đổi MID sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Musical Instrument Digital Interface MIDI-sequention Sound sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi MID sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file MID thành ZIP?

  1. Chọn file MID mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MID sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn