Trình chuyển đổi NEF sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Nikon Digital Camera Raw Image File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi NEF sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file NEF thành ZIP?