Trình chuyển đổi CR2 sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Canon Digital Camera Raw Image File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi CR2 sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CR2 thành 7Z?