Trình chuyển đổi CR2 sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Canon Digital Camera Raw Image File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi CR2 sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file CR2 thành ZIP?

  1. Chọn file CR2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CR2 sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn