Trình chuyển đổi NUMBERS sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Numbers Spreadsheet File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi NUMBERS sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file NUMBERS thành 7Z?