Trình chuyển đổi ODS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Spreadsheet sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi ODS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ODS thành ZIP?