Trình chuyển đổi WPS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi WPS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành ZIP?